Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

Zasady naboru do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015

 
·  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
·  Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji.
·  We wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.
·  Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach.

Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego dostępnego pod adresami:


www.poznan.pl/oswiata


lub
http://nabor.pcss.pl/poznan


Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na:
 
1)rekrutację zasadniczą,
2)rekrutację uzupełniającą.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji zasadniczej lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w  rekrutacji uzupełniającej pod uwagę brane będą kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta. Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie punktowany, w  zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów.

Rekrutacja zasadnicza przebiega  w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na 2 etapy:

·         etap 1 – w oparciu o kryteria ustawowe
·         etap 2 – w oparciu o kryteria uzgodnione przez   dyrektorów placówek z Prezydentem Miasta Poznania, w oparciu o 7 kryteriów ustawowych:
 
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 3+ dzieci);
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Powyższe kryteria mają jednakową wartość – każde po 60 pkt.

Etap 1 - dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

 
1) wielodzietność rodziny kandydata rodzic składa oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
·         dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium są dostępne na stronie: http://nabor.pcss.pl/poznan lub www.poznan.pl/oswiata
2) niepełnosprawność kandydata, 3) jednego z rodziców kandydata, 4) obojga rodziców kandydata, 5) rodzeństwa kandydata;
rodzic składa:
·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
·         orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
·         wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata
 
rodzic składa:
 
·         prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
·         wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
 
rodzic składa:

·         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135, ze zm.)
·         wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata)

Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji stosuje się  kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta:
 
·         zatrudnienie obojga rodziców dziecka (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko) – 15 pkt
·         rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do tego przedszkola – 12 pkt
·         miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole – 10 pkt
·         zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny – 7 pkt
·         przynajmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy PIT za 2013 rok w gminie Poznań – 7 pkt
·         miejsce pracy co najmniej  jednego z rodziców w obwodzie szkoły/zespołu szkół na terenie której znajduje się przedszkole – 4 pkt
 

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy w przedszkolu nadal będą wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca powinna zakończyć się do 29 sierpnia Rekrutacja uzupełniająca przebiega w oparciu o ustalone kryteria (ustawowe i uzgodnione z Prezydentem Miasta) i ma 2 etapy (podobnie jak rekrutacja zasadnicza)

 
W rekrutacji uzupełniającej biorą udział:
·         dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola,
·         dzieci zamieszkałe poza Poznaniem,
·          w przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych w rekrutacji uzupełniającej  dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi zamieszkałymi poza Poznaniem.
 
 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji. Wyniki zasadniczego postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę podania listy do publicznej wiadomości wraz z podpisem przewodniczącego. Zakwalifikowane jest to dziecko, które pomyślnie przeszło proces rekrutacji i ma szansę być przyjęte.  Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożyli wymagane dokumenty i w wyznaczonym terminie podpiszą porozumienie z przedszkolem na rok 2014/2015 będą przyjęte do przedszkola. Brak podpisania porozumienia w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.  Lista  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy będą wywieszone w przedszkolach wszystkich preferencji podanych przez rodziców kandydata.
 

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

Rekrutacja zasadnicza
Do 28 lutego 2014 r. – złożenie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015.
Od 3 marca do 21 marca 2014 r. – pobieranie i składanie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.
28 marca 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 28 marca do 11 kwietnia 2014 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka  przez rodziców w  placówce.
24 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników- wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Procedura odwoławczadotyczy zarówno przedszkoli jak i wszystkich szkół publicznych:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga  do sądu administracyjnego.

 

Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne będą na stronie www.poznan.pl/oswiata.

Kontakt  pod numerem telefonu:
61 646 33 44


Można również zadawać pytania drogą mailową  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.