Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

Statut  PrzedszkolaNr 42
„Kwiaty Polskie”
w Poznaniu
 

Zatwierdzony uchwałą Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej z dnia 26 czerwca 2014r.

Statut przedszkola opracowano na podstawie:
 
1.      Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze
do tej ustawy.
 
2.      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 
3.      Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
 
4.      Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120  poz. 526 i 527).
 
5.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 30 sierpnia 2012r. poz. 977)
 
6.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17)
 
7.      Ustawy   z    dnia   8   marca   1990  r.   o   samorządzie   terytorialnym  (Dz.  U.  z  1996r.  Nr  13  poz. 74    z  późniejszymi zmianami).
 
8.      Uchwały   Rady   Miasta   Poznania   nr   XVI/122/II/95   z  dnia  18 kwietnia 1995r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd z późniejszymi zmianami.
 
9.      Uchwały Rady Miasta Poznania nr XVII/178/III/99 z dnia 20 lipca 1999r. i uchwała nr XX/223/III/99 z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań.
 
10.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2013r. poz. 532/
 
11.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 631/
 
12.  Uchwały Rady Miasta Poznania nr XVI/122/II/95 z dnia 18 kwietnia 1995r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd /z późniejszymi zm./
 
13.  Uchwały Rady Miasta Poznania nr LIV/806/2013 z dnia 9 lipca 2013r.  w sprawie
określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
 
 
§ 1
 
1.      Siedzibą Przedszkola nr 42  jest budynek wolnostojący przy ul. Prądzyńskiego 15a  w Poznaniu. Budynek przedszkola został wybudowany  w1962 roku, stanowi własność miejską.
 
2.      Przedszkole nr 42, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym samorządowym.
 
3.      Organem prowadzącym Przedszkole nr 42  jest Miasto Poznań.
 
4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 
5.      Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.
 
Przedszkole Nr 42
„Kwiaty Polskie”
ul. Prądzyńskiego 15a
61-527         Poznań
 
§ 2
 
1.        Przedszkole   realizuje    cele   i   zadania   określone  w  ustawie o systemie oświaty oraz  w aktach wykonawczych do ustawy.
 
       1) Cele przedszkola:
 
a)         wspomaganie  rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
b)        tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
c)         wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno - kulturowym  i przyrodniczym,
d)        wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
 
       2) Zadania przedszkola:
 
a)      zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i  bezpieczeństwa,
b)        zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c)         organizowanie pracy z dziećmi zgodnie  z zasadami higieny pracy,  nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d)        dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
e)         udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
f)         organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno–lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
g)        podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h)        pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
i)    informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
j)    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
   3)   Przedszkole może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
4) W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi i  innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
5)      Zadania przedszkola realizują nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy.
6)      Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy:
a)      dyrektor przedszkola informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki,
b)      dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
-        zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
-        czas trwania porozumienia;
-        zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w pkt.5;
-        zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki;
-        postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;
c)      wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w pkt. 5, oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.
 
2.      W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
3.      Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:
1)      zajęć specjalistycznych:
a)      korekcyjno-kompensacyjnych
b)      logopedycznych
c)      socjoterapeutycznych
d)     innych o charakterze terapeutycznym
2)      porad i konsultacji
3)      zajęć rozwijających uzdolnienia.
 
4.      W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy i logopedzi (po   uzyskaniu   zgody i środków finansowych od organu prowadzącego).
 
7.      Przedszkole nie  organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak   odpowiedniej    bazy    lokalowej,   środków dydaktycznych   i    sprzętu  umożliwiającego  realizację wskazań zawartych w opinii  o  potrzebie wczesnego wspomagania.
 
8.      W   przypadku   dzieci,   które   uczęszczają   do   przedszkola   i   uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w   porozumieniu   z organem  prowadzącym, organizują zespoły    wczesnego wspomagania   rozwoju   dziecka  i  różne   formy  współpracy  z   jego  rodziną.
 
9.      Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuję się  dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 
10.  Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych  Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 
11.  Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
 
1)        prowadzenie zajęć w języku polskim,
2)        wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą 
i tradycją  naszego kraju i regionu,
3)        nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 
12.  Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, 
 metod   i   organizacji   pracy   wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
 
1)    stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2)    wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
3)    organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
4)    stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości                 
 i zainteresowań   dzieci,
5)    organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych  oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
6)    ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury  i tradycji narodowej  i regionalnej,
7)    upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
8)    upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się  po drodze,
9)    organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie            
 z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
13.  Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
 
1)      pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
2)      informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
3)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
4)      upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
 
14.    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
 
15.  Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 
16.  Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
 
1)        opieka nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawowana przez nauczycieli, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
2)        rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć              
w  ciągu  całego  dnia  i  ich  różnorodność,  w  tym  pobyt  w  ogrodzie przedszkolnym,
3)        zapewnienie codziennie odpoczynku w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
4)        zapewnienie codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5)        warunki lokalowe - sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a)        w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola  zawiesza  zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b)        dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi   - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c)        stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci           
 i rodzaju ich działalności
6)        dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych                
w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych;
7)        korzystanie z posiłków przez  dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami (opiekunami) dziecka,  z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
8)        wobec wychowanków  na  terenie  placówki  nie  są  stosowane żadne zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
9)        rodzice, których dziecko przebyło chorobę zakaźną zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczęszczania do przedszkola po przebytej chorobie.
 
17.    Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza terenem przedszkola:
 
1)      Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.
2)      Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia jej dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3)      Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne.
4)      Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć (katecheza, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna).
5)      Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6)      W sytuacjach wymagających opuszczenia przez nauczycielkę miejsca przebywania dzieci każdorazowo wskazuje ona lub dyrektor przedszkola osobę odpowiedzialną za sprawowanie opieki nad dziećmi w tym czasie.
7)      W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
8)        w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów.
9)        Przy wyjazdach poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola – jeden opiekun dla grupy 15 dzieci.
10)    osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej                 i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
11)    każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek
 i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
12)    z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
13)    każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
14)    w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania  z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
15)    przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
16)    jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić  o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
17)    teren  zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
 
18.    Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie,  dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 
19.    W razie  nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
 
1)        udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2)        powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka,
3)        niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
4)        o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
5)        dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim               
 i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 
20.    Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
 
1)      dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
2)      o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPR rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej     informacji     lub    pomocy    w   załatwieniu     sprawy,
3)      jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
 
21.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 
1)      rodziców lub opiekunów prawnych,
2)      upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, w tym także starsze rodzeństwo,
3)      osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe,
4)      dzieci oddawane są do rąk nauczycielki lub pracownika dyżurującego w szatni, od tej chwili przedszkole sprawuje nad nimi opiekę.
5)      personel przedszkola zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną na piśmie.
6)      dyrektor zobowiązuje nauczycielki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecko.
7)      rodzice przestrzegają godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola według podpisanego porozumienia na dany rok szkolny.
8)      szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka podawane są rodzicom na pierwszym walnym zebraniu we wrześniu każdego roku, oraz wywieszone są na głównej tablicy informacyjnej w szatni dziecięcej.
 
§ 3
 
1.    Organami przedszkola są:
 
1)        Dyrektor przedszkola
2)        Rada Pedagogiczna
3)        Rada Rodziców
 
2.        Na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców na terenie placówki może zostać utworzona Rada Przedszkola.
3.        Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
 
1)        kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej  na zewnątrz,
2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli
 i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
3)        nadawanie stopienia awansu nauczyciela kontraktowego,
4)        przedstawianie  wyników  i  wniosków  z  nadzoru   radzie  pedagogicznej                  i radzie rodziców,
5)        sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
6)        współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców,
7)        zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
8)        zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków  organizacyjnych
do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i   opiekuńczych,
9)        odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom pracy przedszkola.
10)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
11)    realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz  z zarządzeniami  organów nadzorujących przedszkole,
12)    wstrzymanie realizacji uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne  z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania rady pedagogicznej   określa art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
13)    przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego radzie pedagogicznej
i radzie rodziców,
14)    dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie   odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną   finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
15)    zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
16)    przyznawanie  nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
17)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
18)    współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w  organizacji praktyk pedagogicznych,
19)  dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
20)  wyrażenie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
21)    wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą.
 
 
4.         Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 
5.    W  skład  rady  pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w przedszkolu.
 
6.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 
7.    Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:
 
1)      sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
2)      wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,
3)      kompetencje przewodniczącego,
4)      zasady uczestnictwa w pracach rady pedagogicznej osób nie  będących członkami tego organu.
 
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 
1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola, zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników, który podaje się do publicznej wiadomości do 15 czerwca danego roku.
2)      uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminów działalności przedszkola,
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu,
4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu,
5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
 
9. Rada pedagogiczna opiniuje:
 
1)      organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
2)      projekt planu finansowego placówki,
3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo  płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych,
5)      pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
6)      podjęcie  w  przedszkolu  działalności  przez stowarzyszenia i organizacje  w celu wspierania działalności statutowej.
7)      opiniuje wybrane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.
 
10. Rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji   konkursowej wyłaniającej  kandydata na stanowisko dyrektora.
 
11. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z  wnioskiem
o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
 
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez  głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
 
13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

14.Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
15. Zasady tworzenia rady rodziców określa art.53 ust.2 ustawy o systemie oświaty.
 
16. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
 
17. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor  przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
 
18. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  i  innych  źródeł, zasady  wydatkowania   funduszy   rady   rodziców   określa   jej   regulamin w części dotyczącej gospodarki  finansowej.
 
19. Zadaniem rady rodziców jest:
 
1)      wspieranie statutowej działalności przedszkola,
2)      uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy
i  zaspakajania potrzeb dzieci.
 
20. Rada rodziców ma prawo:
 
1)      występować do  rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego  i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
2)      opiniowania projektu planu finansowego,
3)      przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
4)      występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
 
21.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci  uwzględniając prawo rodziców do:
 
1)   znajomości zadań wynikających z realizowanych podstaw programowych wychowania przedszkolnego, programu wychowania,  rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2)   uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
 i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności,
 
22.  Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
 
1)        walne zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy na rok,
2)        zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
3)        spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
4)        dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców, 
5)        spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
6)        przeprowadzona jeden raz w roku rozmowa z rodzicami odnośnie rozwoju ich dziecka  i jego charakterystyki,
7)        wspólne imprezy dla dzieci i ich  rodziny,
8)        redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu  wychowanków i ich rodziców,
9)        wystawy prac dziecięcych,
10)    udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
11)    zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
 
23.Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) Organy przedszkola mogą kierować do siebie wnioski i opinie dotyczących wszystkich spraw przedszkola.
2) Organy przedszkola mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.
3) Organy przedszkola mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu wymiany informacji i podejmowania działań dotyczących bieżącego funkcjonowania pracy przedszkola.
 
24. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
 
1)        podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
2)        rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami.
3)        sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola,
 
§ 4
 
Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów  § 5 – 7.
 
§ 5
 
1.    Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 
2.    W przedszkolu tworzy się maksymalnie 5 oddziałów na pobyt całodzienny.
 
3. Dla dzieci 6-letnich, tworzy się oddziały realizujące podstawy programowe w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.
 
4.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

§ 6
 
1.       Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela danego oddziału i dopuszczonego do realizacji przez dyrektora przedszkola.
 
2.       Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 
3.       Na wniosek rodziców (opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację  zajęć  dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
 
4.       Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, zajęć rewalidacyjnych (jeśli takie są prowadzone), powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosić:
1)      z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
2)      z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.
 
5.       Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami  rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
 
6.       Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
§ 7
 
1.       Przedszkole nr 42  jest przedszkolem wielooddziałowym.
 
2.       W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów całodziennego pobytu dzieci.
 
3.       Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego.

4.       Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 
1)        5 sal zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, wraz z łazienkami dla dzieci,
2)        pokój dydaktyczny – do prowadzenia zajęć logopedycznych,
3)        szatnię wspólną dla wszystkich grup wiekowych,
4)        hol górny – do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5)        pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj.: łazienki, szatnie, pokój nauczycielski, zaplecze gospodarcze (kuchnie, zmywalnie, magazyny),
6)        ogród przedszkolny o powierzchni 3.650 m2,  wyposażeniem i właściwie utrzymaną roślinnością.
 
5.       Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń
 i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie  z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.
 
§ 8
 
1.       Organizacja pracy przedszkola oparta jest na arkuszu organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora,   w porozumieniu z radą pedagogiczną, najpóźniej do 30 kwietnia poprzedniego roku szkolnego. Arkusz ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole. 

2.       W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
 
1)        czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
2)        liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych,
3)        ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
4)        przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli.
5)        Liczbę miejsc w placówce
6)        Liczbę oddziałów

3.       Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.
 
§ 9
 
1.       Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną,          z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
2.       W przedszkolu  obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia: 
 
1)     Ranek: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy i ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, śniadanie.
 
2)     Przedpołudnie: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery, wycieczki, pobyt na powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe, różne formy odpoczynku, II śniadanie,
 
3)     Popołudnie: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualne, zabawa dowolne, obiad
 
 
3.       Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału     szczegółowy  rozkład   dnia   z   uwzględnieniem   specyfiki   oddziału,     potrzeb   i   zainteresowań dzieci  oraz z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.
 
 
§ 10
 
1.       Przedszkole   funkcjonuje   przez  cały  rok  szkolny,  z   wyjątkiem  wakacyjnej   przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
 
2.       Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:
 
1)        oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,
2)        przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin.
3)        czas pracy przedszkola trwa od 600 do 16.30.
 
3.       Przedszkole   czynne   jest   pięć  dni  w  tygodniu od poniedziałku do piątku.
 
4.       Harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki.
 
5.       Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący
 w arkuszu organizacyjnym obowiązującym na dany rok szkolny.
 
6.       W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci lub w czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów lub o łączeniu grup.
 
7.        W sytuacjach wyżej wymienionych liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.
 
8.       Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.
 
9.       Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 
10.   Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych np. nauka języka obcego, rytmika. Zasady opłat za te zajęcia regulują odrębne przepisy.
 
11.   Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.
 
12.   W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:
 
1)      w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad,
2)      dla dzieci realizujących podstawy programowe w ciągu 5 godzin posiłki podawane są według życzenia rodziców: I i II śniadanie lub napój.
3)      Prawo do korzystania z żywienia wyłącznie na miejscu dla wszystkich  pracowników przedszkola.

13. Zasady wnoszenia opłat:
 
1)        szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Miasta Poznania. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego.
2)        działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
3)        dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z radą rodziców. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych,
4)        pracownicy korzystający z żywienia opłacają stawkę żywieniową w wysokości ustalonej przez dyrektora przedszkola.
5)        w przypadku nieobecności pracownika zwrotu niewykorzystanej stawki żywieniowej dokonuje się w miesiącu następnym.
6)        pracownicy regulują opłatę za żywienie do 15 dnia danego miesiąca.
7)        dzieci dojeżdżające do przedszkola spoza terenu miasta Poznania zobowiązane są do opłacania dodatkowej opłaty stałej, równej wysokości dotacji z budżetu miasta płaconej dla każdego dziecka korzystającego  z pobytu w przedszkolu. Dodatkowa opłata jest wnoszona bezpośrednio przez rodziców lub przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko o ile Zarząd gminy wyrazi na to pisemną zgodę
8)        opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice (opiekunowie) regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko,
9)        rezygnacja z pobytu dziecka w przedszkolu wymaga formy pisemnej, w terminie do końca miesiąca w którym dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola lub za porozumieniem stron,
10)    opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia  każdego miesiąca na konto przedszkola po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty w danym miesiącu. Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc.
11)    rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia orazjego wariant wybiera walne zebranie rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym lub rodzice podejmują decyzję indywidualnie.
 
§ 11
 
1.    Statut  Przedszkola  określa  zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem przepisów  § 12 – 15.
2.    W przedszkolu zatrudnione są nauczycielki z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
3.    Przedszkole zatrudnia pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pracownikach samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Szczegółowy wykaz stanowisk, wymiar czasu pracy znajduje się w arkuszu organizacji pracy przedszkola i zatwierdzony jest przez organ prowadzący.
4.    Każdemu pracownikowi powierza się szczegółowy zakres obowiązków służbowych. Przyjęcie do wiadomości i stosowania zakresu obowiązków służbowych pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem i datą.
5.    Nauczyciele:
1)    odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci, które powierzono ich opiece, podczas pobytu w przedszkolu, poza jego  terenem w czasie wycieczek, spacerów i imprez,
2)    tworzą warunki, które wspomagają rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
1)        wspierają rozwój aktywności poznawczej dziecka w kontaktach  z otoczeniem: społecznym, kulturowym i przyrodniczym,
2)        doskonalą umiejętności dydaktyczne, podnoszą poziom swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
3)        dbają o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz o estetykę pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu,
4)        biorą czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowaniu jej  postanowień i uchwał,
5)        prowadzą indywidualną terapię logopedyczną z dziećmi w wieku 5 i 6 lat,  w oparciu o program opracowany na podstawie wstępnej diagnozy – dotyczy nauczycieli logopedów,
6)        prowadzą grupowe zajęcia korekcyjne wad postawy z dziećmi w wieku 5 i 6 lat, w oparciu o  program opracowany na podstawie diagnozy wstępnej przeprowadzonej przez lekarza – dotyczy nauczycieli gimnastyki korekcyjnej,
7)        prowadzą  nauczanie religii w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów i przedstawiony Ministrowi Edukacji Narodowej,
8)        nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny / Dz. U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi zmianami /.
 
6.        Pracownicy samorządowi:
 
1)      Pracownikami samorządowymi na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu są: główny księgowy, specjalista ds. płac i referent,
 
2)      do obowiązków głównego księgowego należy:
a)        prowadzenie rachunkowości jednostki,                                                                                                          
b)        prowadzenie kontroli wewnętrznej dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi    i składnikami majątkowymi,
c)        opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora placówki,
d)       sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,
e)        realizacja operacji bankowych,
f)         księgowanie analityczne i syntetyczne
 
3)   do obowiązków specjalisty ds. płac należy:
a)    prowadzenie rachunkowości płacowej,
b)    naliczanie poborów i innych wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,
c)   dokonywanie operacji bankowych i ZUS związanych z płacami,
d)   prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami,
e)    sporządzanie bilansów, planów finansowych i sprawozdań odnoszących się do wynagrodzeń i ich pochodnych.
 
4)  do obowiązków referenta należy:
a)    przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek,
b)    prowadzenie ewidencji wpływów i wyjść dokumentów i przesyłek,
c)    sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie,
g)    wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek,
h)    przyjmowanie i nadawanie telefonów, telefonogramów, faksów itp.,
i)     obsługa poczty elektronicznej i kserokopiarki (na użytek kancelarii),
j)     udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub  kierowanie ich do właściwych osób,
k)     przygotowanie dokumentacji dotyczącej odpłatności rodziców za przedszkole.
 
7.        Pracownikami samorządowymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi są:
 
1)      Intendentka, do której obowiązków należy:
a)      zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki nietrwałe i sprzęt,
b)      nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla   dzieci i personelu,
c)      sporządzanie (z kucharką i dyrektorem) jadłospisów,
d)     prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz raportów  żywieniowych  i  ich  analiza  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e)      prowadzenie prac inwentaryzacyjnych,
f)       uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z personelem administracyjno – obsługowymi w razie konieczności w posiedzeniach organów przedszkola
 
2)      kucharka, do której obowiązków należy:
a)      przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,             
b)      przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
c)      utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbałość
o czystość pomieszczeń kuchennych,
d)     brać udział w ustalaniu jadłospisów,
 
3)      pomoc kuchenna, do której obowiązków należy:
a)      pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,
b)      zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia  kuchenne,
c)       wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w kuchni,
 
4)      pomoc nauczyciela, do której obowiązków należy:
a)      spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
b)      utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach
c)      w oddziałach zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach
5)      robotnik gospodarczy, do którego obowiązków należy:
a)      wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we własnym zakresie,
b)      utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz wyznaczone pomieszczenia wewnątrz budynku,
c)      zamiatać i odśnieżać przynależny teren wokół przedszkola i ogród przedszkolny,
d)     utrzymywać w czystości ogród przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń,

8.        Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
 
1)        wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
2)        troszczenia się o mienie placówki,
3)        nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych.
 
9.        Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
 
10.    Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 
§ 12
 
1.        W przedszkolu nie tworzy się stanowiska wicedyrektora.
 
§ 13
 
1.       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz  z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów).
 
2.       Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.
 
§ 14
 
1.        W przedszkolu nie ma utworzonych oddziałów integracyjnych i specjalnych.
 
§ 15
 
a)       Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie  i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
 
b)       Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 
c)       Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
 
d)      Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 
1)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a)realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
b)dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu
c)tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności         
 i zainteresowania,
d)indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
e)wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
f)  współdziałanie z nauczycielką współprowadzącą grupę,
g)     opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce,
h)wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego,
 
1)        ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a)        udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,
b)        udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c)        czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
2)      prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie  z odrębnymi przepisami:
a)        dziennika zajęć,
b)        miesięcznych planów pracy z dziećmi,
c)        zeszytów współpracy z rodzicami,
d)       dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
e)        dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone) wraz z dokumentacją badań dziecka  objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
4)      prowadzenie dokumentacji pedagogicznych udokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
5)      odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,
6)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
7)      współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
a)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
b)        bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,
c)        ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy
w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
d)       włączenia rodziców (opiekunów) w działalność przedszkola.
 
e)       Zasady współpracy z rodzicami:
 
1)        rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
2)        niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
3)        rodzice mają prawo do:
a)znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
b)znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale,  z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
c)rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
−     uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych  dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak  i niewłaściwych,
−     obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
−     zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
−     udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,
f)        Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 23 niniejszego statutu.
 
 
§ 16
 
1.       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.
 
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku jeżeli:
 
1)    o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną,
1)      miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka.
2)      do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo,
 
w miarę posiadanych wolnych miejsc w grupie dzieci najmłodszych i pod warunkiem zapewnienia miejsca wszystkim dzieciom trzyletnim w danym roczniku, które nie zostały przyjęte w rekrutacji zasadniczej i oczekują na zwolnione miejsce.
 
3.    Dzieci 5 i6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym  zorganizowanym w szkole podstawowej.
 
4.    Rodzice (opiekunowie) dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.
 
5.    Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 2 statutu, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
6.    Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.
 
g)       W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 dziecko w wieku pięciu lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
h)       W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 
i)         Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  kończy 10 lat.
 
j)  usunięty
 
11.  usunięty
 
12.  usunięty
 
13.    usunięty
 
14.    usunięty
 
15.  usunięty
 
16.  usunięty
 
17.  usunięty
 
18.  Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 
1)        zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
2)        opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
3)        przebywania w spokojnej atmosferze,
4)        rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
5)        wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
6)        możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
7)        nagradzania wysiłku i osiągnięć,
8)        badania i eksperymentowania,
9)    doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
10)  różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
11) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
12)  korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
13) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
15) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
17)  nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 
 
 
19.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) wykonywania poleceń nauczycielki i innych pracowników przedszkola,
2)    poszanowania sprzętów i zabawek,
3)    podporządkowania się nakazom dotyczącym zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, ogrodzie, podczas imprez,   spacerów i wycieczek,
4)    kulturalnego i życzliwego odnoszenia się i traktowania rówieśników i pracowników przedszkola.
1)    poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2)    poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3)    stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką.
 
20. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
 
1)      zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób i odmowy ze strony rodziców (opiekunów) współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
2)      nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców (opiekunów) z dyrektorem placówki lub nauczycielką, 
3)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 
21. Powyższy zapis dotyczy dzieci w  wieku od 2,5 do 4 lat.
 
22.  Przepis ust. 15 nie dotyczy wychowanka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. W uzasadnionych przypadkach wychowanek ten, na wniosek dyrektora przedszkola, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej placówki.
 
§ 17
 
1.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.        Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1.        Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
 
2.        Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/2013/2014
z dnia 19 lutego 2014r.
 
3.        Statut Przedszkola Nr 42 w Poznaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 
 
Dyrektor – przewodniczący                                     
  Rady Pedagogicznej